Voorjaarsbijeenkomst Sovon/FFF

Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou

Al sinds begin jaren ’90 organiseren Sovon en FFF bijeenkomsten voor de vrijwilligers in Fryslân. De Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst vindt zoals gebruikelijk plaats in het hart van de provincie en staat ditmaal geheel in het teken voor het aankomende ‘integrale Waddenjaar’. Drie lezingen over de ontwikkeling van broedvogels in de Waddenzee.

Eens in de zes jaar wordt de hele Waddenzee van de Kop van Noord-Holland tot het Deense Esbjerg op broedvogels geïnventariseerd. Komend voorjaar is het weer zover. De organisatie van die integrale broedvogelkartering in de Nederlandse Waddenzee is in hand van Sovon. Dat betekent ook dat alle Friese Waddeneilanden en de kust weer in kaart worden gebracht op broedvogels. Op de Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst aandacht voor ‘het integrale jaar’ met lezingen over de trends van broedvogels in onze Waddenzee, inventarisaties en onderzoek.

De lezingen:
Jelle Postma (Sovon) – Trends van broedvogels in de (internationale) Waddenzee
Romke Kleefstra (Sovon)  – Eiland in wording: de broedvogels van Richel in de afgelopen 30 jaar
Peter de Boer (Sovon) – Blauwe Kieken in ’t rood: Overleving en habitatgebruik van gezenderde Blauwe Kiekendieven

Locatie: Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig!

Cursus Wad- en watervogels herkennen en tellen

Op 28 september gaat weer een watervogelcursus van start. De cursus wordt gehouden vanuit het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, en zal bestaan uit 4 theorieavonden en 3 praktijkochtenden. Deze cursus wordt in samenwerking met de SOVON georganiseerd.

WDe cursus is bedoeld om potentiele (nieuwe) tellers handvatten te geven om telling uit te voeren. Meer informatie en aanmedlen zie https://www.fjildbiology.nl/nieuws/

De cursus omvat 4 theorielessen en 3 praktijklessen.

Trekvogels tellen bij Zwarte Haan

Trekvogels tellen op Zwarte Haan
Inmiddels hebben we er twee seizoenen trekvogels tellen op Zwarte Haan op zitten. We gaan ook seizoen 2023 – 2024 weer aan de slag, waarbij we een min of meer een 14-daags ritme aanhouden. Bij de keuze van de telochtenden letten we op goede telomstandigheden.

Meedoen met de trektellingen geeft je soortenkennis en helpt je ervaring te krijgen met het schatten van aantallen. Je hebt een stoeltje, warm drinken en wat te eten, een determinatiegids en een verrekijker nodig. En vooral ook warme kleren en regenkleren. En het is vooral leuk!

Klik hier voor informatie. Wil een keer mee tellen, stuur dan een mail naar m.engelmoer@kpnmail.nl.

Friese groene vrijwilligersdag – Grien Goud

Op vrijdag 22 september vindt de eerste editie plaats van de Friese Groene Vrijwilligersdag ‘Grien Goud’. Een dag waarop Friese groene vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. We zijn te gast in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, een centrale uitvalsbasis voor een dag vol activiteiten. Het thema dit jaar is “Samen voor Natuur”, want alleen met elkaar komen we verder. Meer informatie over o.a. de betrokkenheid van de FFF bij dit evenement, klik hier.

Programma en aanmelden: klik hier

Veldexcursie: GRASSEN van DROGE BIOTOPEN

Vandaag kijken we vooral naar grassen en grasachtigen van droge biotopen.

De excursie wordt gehouden rondom de Schapendobbe bij Elsloo.

Hoewel de excursie gericht is op deelnemers aan de FLORON-Basiscursus Flora en de FLORON-Grassencursus (deze cursus wordt verzorgt door FFF en FLORON) is  iedere belangstellende van harte welkom. Na aanmelding krijg je informatie over het verzamelpunt en wordt een routebeschrijving toegemaild.

Deelname is gratis. Wil je meer informatie en/of je aanmelden stuur dan een mail naar: gmgjtp@xs4all.nl

Veldexcursie: GRASSEN

Tijdens deze excursie in De Alde Feanen  gaan we op zoek naar grassen en grasachtigen.

We verzamelen op de parkeerplaats aan de Dominee Bolleman van der Veenweg 7 – Earnewâld, bij de gaswinlokatie (P It Wikelân).

Hoewel de excursie gericht is op deelnemers aan de FLORON-Basiscursus Flora en de FLORON-Grassencursus (deze cursus wordt verzorgt door FFF en FLORON) is  iedere belangstellende van harte welkom.

Deelname is gratis. Wil je meer informatie en/of je aanmelden stuur dan een mail naar: gmgjtp@xs4all.nl

Veldexcursies: GRASSEN

We kijken vandaag vooral naar grassen en grasachtigen van vochtige biotopen.

De excursie wordt gehouden in de Zwagermieden.

We verzamelen op de kruising van de Miedwei, Kollumerzwaag met Langwaer, een onverhard pad.

Hoewel de excursie gericht is op deelnemers aan de FLORON-Basiscursus Flora en de FLORON-Grassencursus (deze cursus wordt verzorgt door FFF en FLORON) is  iedere belangstellende van harte welkom.

Deelname is gratis. Wil je meer informatie en/of je aanmelden stuur dan een mail naar: gmgjtp@xs4all.nl

 

 

Verpreidingsonderzoek: BRAKWATERKEVER

Inventarisatie Brakwaterkever

Zaterdag 12 augustus 2023 staat de tweede inventarisatie van de Brakwaterkever gepland. Op zaterdag 8 juli hebben we de 1e inventarisatie gedaan. De Brakwaterkever is een vrij zeldzame waterkever uit de familie van de waterroofkevers (Dytiscidae). In Nederland zijn waarnemingen van deze kever bekend uit Groningen, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland (waarneming.nl). Het is een soort die in de kuststreek voorkomt in brakke wateren. Ook is een klein aantal waarnemingen uit het noorden van Fryslân en van de Waddeneilanden bekend. De verspreiding van deze soort in Fryslân is echter niet goed bekend. Het onderzoek naar de Brakwaterkever is mede geïnspireerd door een onderzoek naar deze soort dat in 2010 en 2011 in Noord-Groningen is uitgevoerd. In dit onderzoek is de kever op 16 locaties aangetroffen. We willen de komende twee jaar proberen het hele binnendijkse traject langs de Waddenzee vanaf de Kop van de Afsluitdijk tot en met de Bantpolder te inventariseren. Daarbij willen we alle andere waterkevers en waterwantsen meenemen, zodat we een beeld krijgen van de soorten die binnendijks langs het Wad voorkomen.

Verzamellocatie: Parkeerplaats Viaduct – Google Maps (op de dijk Waddendijk zuid van Zürich – zie bijgevoegd kaartje)

Materiaal: Wij zorgen voor een aantal netten (maar als je zelf ook een waterschepnet hebt neem dit dan mee), potjes en conserveringsmiddelen.

Laarzen kunnen ook handig zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie over dit verspreidingsonderzoek, stuur dan een mail naar:  tongerboutxl@gmail.com

Verspreidingsonderzoek: BRAKWATERKEVER

Inventarisatie Brakwaterkever

Op zaterdag 8 juli a.s. starten we met de inventarisatie van de Brakwaterkever. Een tweede inventarisatie staat gepland op 12 augustus 2023. De Brakwaterkever is een vrij zeldzame waterkever uit de familie van de waterroofkevers (Dytiscidae). In Nederland zijn waarnemingen van deze kever bekend uit Groningen, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland (waarneming.nl).
Het is een soort die in de kuststreek voorkomt in brakke wateren. Ook is een klein aantal waarnemingen uit het noorden van Fryslân en van de Waddeneilanden bekend. De verspreiding van deze soort in Fryslân is echter niet goed bekend. Het onderzoek naar de Brakwaterkever is mede geïnspireerd door een onderzoek naar deze soort dat in 2010 en 2011 in Noord-Groningen is uitgevoerd. In dit onderzoek is de kever op 16 locaties aangetroffen. We willen de komende twee jaar proberen het hele binnendijkse traject langs de Waddenzee vanaf de Kop van de Afsluitdijk tot en met de Bantpolder te inventariseren. Daarbij willen we alle andere waterkevers en waterwantsen meenemen, zodat we een beeld krijgen van de soorten die binnendijks langs het Wad voorkomen.

Verzamellocatie: Parkeerplaats Viaduct – Google Maps (op de dijk Waddendijk zuid van Zürich – zie bijgevoegd kaartje)

Materiaal: Wij zorgen voor een aantal netten (maar als je zelf ook een waterschepnet hebt neem dit dan mee), potjes en conserveringsmiddelen.

Laarzen kunnen ook handig zijn.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie over dit verspreidingsonderzoek, stuur dan een mail naar:  tongerboutxl@gmail.com

 

 

Soortenonderzoek: BOKTORREN

Het boktorren onderzoek is in het Pauwenburgse bos bij Oranjewoud.
Hier zijn we te gast bij Staatsbosbeheer en hebben een vergunning voor de uitvoering van het onderzoek.

De eerste onderzoeksdag die gericht is op boktorren is op 20 mei.  De tweede dag staat gepland op 17 juni 2023.

Tijdens het boktoronderzoek richten we ons op het in beeld brengen van de verschillende boktorsoorten die het gebied rijk is. Om ons te helpen bij het vinden van de soorten is een analyse gemaakt van welke soorten we potentieel kunnen aantreffen. De analyse is gedaan op basis van literatuur (De Nederlandse Boktorren), waarneming.nl en Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In totaal zouden we 28 soorten kunnen waarnemen, hiervan zijn 11 soorten tijdens de excursie in 2022 waargenomen. Er zijn dus nog genoeg soorten te ontdekken! De analyse krijg je na aanmelding toegemaild.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar rutgerdiertens@gmail.com

Verzamellocatie: parkeerplaats Marijkemouiwei: https://goo.gl/maps/5LjT6vN7AtmQyWYPA

Materiaal: de insectenwerkgroep zorgt voor een aantal netten (als je zelf heb, neem deze dan mee), potjes en conserveringsmiddelen.