Historie

De Waadfûgelwurkgroep (*1972) is de kiemcel van onze vereniging geweest. De werkgroep leverde in het destijds gevoerde maatschappelijke debat over de omgang met het Waddengebied tot dan toe nagenoeg ontbrekende cijfers over de vogels die van dat gebied afhankelijk zijn. De invloed die ze daarmee op allerlei kustplannen bleek te hebben, inspireerde de werkgroep om een vereniging op te richten. Die zou op soortgelijke wijze veldbiologische gegevens over de natuur van heel Fryslân moeten verzamelen. Ook andere soortgroepen dan vogels zouden geïnventariseerd, geteld en onderzocht moeten worden.

De door de FFF verzamelde gegevens hebben o.a. bijgedragen aan de discussie en beleidskeuzes over de eventuele inpolderingen langs de Friese waddenkust. Ook in de huidige discussie en planvorming voor de dijkversterking speelt de verzamelde informatie een belangrijke rol. De onafhankelijke status van de FFF is in de afweging tussen de economische-, recreatieve- en natuurwaarden van groot belang. Alleen daardoor is het mogelijk de doelstelling van de FFF om feitelijke en juiste veld biologische informatie ten behoeve van natuurbeleid en natuurbeheer te borgen.

De vereniging (*1976) werd georganiseerd in drie afdelingen, in het Fries ‘ferbannen’ (enkelvoud ‘ferbân’). Elke afdeling kende werkgroepen. Een ferbânscoördinator behartigde de belangen van de betreffende werkgroepen bij het bestuur.

Inmiddels is het ferbân als tussenlaag alleen nog werkzaam bij het Planteferbân, waar de werkgroepen niet meer zijn dan lokale / regionale cellen van meestal maar enkele floristen. Verder zijn alle werkgroepen min of meer autonoom. Uit een zekere ‘eerbied’ voor de pioniers van onze vereniging handhaven we de ferbannenstructuur nog slechts als uithangborden. Het moet overigens wel gezegd worden dat in hun eigen kring het Ferbân foar oare bisten (as fûgels) wel als denigrerend wordt ervaren.

In 2019 is nog een vierde ferbân ingesteld: het Ferbân foar kennis en kunde. ‘Kunde’ is Fries voor iemand aan wie je kennis hebt. Het ferbân moet gaan zorgen voor praktische en theoretische toerusting van werkgroepleden, en de samenwerking tussen de verschillende soortengroepen bevorderen. De coronaomstandigheden hebben de ontwikkeling van het ferbân tot nog toe behoorlijk gefrustreerd. De redactie van ons verenigingsblad Twirre kan als actief onder dit ferbân begrepen worden.

Lid worden

Steun de Friese natuur door lid te worden en deel te nemen aan de activiteiten van de FFF.

Doneren

U steunt de continuïteit van de vereniging door een financiële bijdrage.